Burgundy

Burgundy

  Hat: Pimkie / Shirt: Pimkie / Nailpolish: “Mirage” Dior   Outfit Shirt: Pimkie / Pants: Pimkie / Belt: Pimkie / Shoes: Pimkie / Hat: Pimkie / Indie Bag: Pimkie / Bangle: Vintage / Nail-polish: “Mirage” Dior / Blush: “Rose...